BİZİ ARAYIN
BİZİ TAKİP EDİN

EGEBİL Okul Öncesi kademesinde Atatürk ilkeleri ışığında, yüksek etik ve akademik standartlara sahip, branşlarında uzmanlaşmış, nitelikli eğitim kadromuzun rehberliğinde öğrencilerimize seçim yapma, karar verme, sorumluluk alma, deneme-uygulama, iş birliği geliştirme ve yaşıtlarıyla ilişki kurma olanakları sağlamayı amaçlamaktayız.

ANAOKULUNDA EBO: “EGEBİL BECERİ OKULLARI"

Öğrencilerimizin temel yaşam alışkanlıklarını kazandığı, zihinsel gelişimlerinin ve öğrenmenin en yoğun olduğu 0-6 yaş dönemini en doğru şekilde değerlendirmek amacıyla çocuklarımızın yaratıcılıklarını, öğrenme motivasyonlarını, özgüvenlerini ve ilişki kurma yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen “yeni nesil bireyselleştirilmiş eğitim” programlarını uygulamaktayız.

Yaşam becerileri, insan ilişkilerini ne kadar iyi kurup sürdürebileceğimiz ve hayatın zorluklarıyla baş etmemize yardımcı olan temel becerileri kazanmak ile alakalıdır. Bu, kendimizi ve başkalarını anlamamızı ve onların ihtiyaçlarını tanımamızı içerir. Bu açıdan bakıldığında EBO;

Öğrencilerimizin yaş düzeylerine yönelik becerileri kazandıran “Hayatın gerçekleri ile kazanımları sağlayan” bir modeldir.

ANAOKULUNDA OKULHANE

Okuma – yazmaya hazırlık çalışmaları öğrencilerin ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Dikkat çalışmaları, bellek çalışmaları, problem çözme çalışmaları, işitsel algı çalışmaları, görsel algı çalışmaları ile öğrenciler bu becerilerine geliştirirler.   

EKO “ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA”

Etkileşimli Kitap Okuma (EKO) okul öncesi dönemdeki çocukların dil gelişimini ve erken okuryazarlık becerilerinin gelişimini desteklemek için öğretmen ve çocuk arasında aktif etkileşime dayalı birlikte kitap okuma etkinliğidir. Bu etkinlik sırasında öğretmen ve çocuk rolleri değişerek çocuk, öğretmenin yardımıyla öyküyü anlatan kişi konumuna geçmeyi öğrenir; öğretmen ise aktif dinleyici ve soru soran konumundadır. Öğretmen öykünün okunması sırasında çocuklara konuşmaları için sık sık fırsatlar verir, sorular sorar, bilinmeyen sözcükleri açıklar ve okuma boyunca öğrenilen yeni sözcükleri tekrarlayarak öğrenilmesine yardım eder. Etkililiği çok sayıda araştırma bulgusuyla desteklenmiş EKO, çocukların doğrudan sözel sözcük bilgilerini ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir seri standart davranışların kullanılmasına dayalıdır. Bu yöntem yetişkinin;

Çocuklara öykünün karakterleri, bağlamı ve olayları hakkında açık uçlu sorular sormasını,
Çocukların cevaplarını tekrarlayarak, anlaşılır hale getirerek ve daha çok soru sorarak genişletmesini,
Çocukları öykü okunması sırasında daha çok konuşması ve katkıda bulunması için desteklemesini,
Öyküyü ve öykü ile ilgili soruları seçerken çocukların ilgilerini temel almalarını gerektirir.

TAG: “KONUŞTURAN İNGİLİZCE”

İngilizce eğitim programımızda bütünsel ve analitik öğrenme modelinin bir karması olan ve 7 basamaktan oluşan EGEBİL’e özel KİM (Konuşturan İngilizce Modeli) metodu uygulanmaktadır.

 

TAŞ DEVRİ: “OYUNCAKSIZ SAAT ETKİNLİĞİ” 

Oyuncaksız saat etkinliğimizde, tüm oyuncaklar belirli bir süreyle ortadan kaldırılır. Bununla hedeflenen, çocuklara hayal gücünü geliştirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme için alan yaratmaktır.

TÜRKÇE

Türkçe etkinliklerimizin içinde tekerlemeler, parmak oyunlar, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer alır. Türkçe etkinliklerimiz sırasında öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulur.

FEN VE DOĞA

Fen ve doğa derslerinde planlanan etkinliklerle öğrenciler gözlem yapma, araştırma, inceleme ve keşfetme becerilerini geliştirirler. Öğrenciler, basit deneylerle problem durumunu tanımlama, neden-sonuç ilişkisi kurma ve sorgulama yaparken eğlenir, eğlenirken öğrenir ve öğrendiklerini günlük hayatlarına aktarabilirler.

MATEMATİK

Matematik etkinliklerinde rakam, sayı çalışmaları, eşleştirme, karşılaştırma, sıralama, gruplama, ölçme, mekanda konum, örüntü çalışmaları, nesnelerle toplama ve çıkarma yapma çalışmalarının yanında bir olay ya da verilen bir problem durumunun çözümü ile ilgili fikirde bulunma, karar verme, çözüm yollarını deneme fırsatı bulurlar.

DRAMA

Drama etkinlikleri öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilmesi, hoşgörülü, demokratik ve yaratıcı bir kişilik geliştirebilmesi, bağımsız düşünebilmesi, işbirliği yapabilmesi, olaylara çok yönlü bakabilmesi, kendini ve yaşadığı toplumu tanıyabilmesi, başkaları ile doğru ve sağlıklı iletişim kurabilmesi açısından deneyimler kazanmasını sağlar. Drama derslerinde grup çalışmalarından yola çıkarak bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yapılarıyla dengeli bir bütün olarak yaratıcı, üreten, sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlar.

GÖRSEL SANATLAR

Okul öncesinde görsel sanat eğitimi, sanattan yararlanarak öğrencinin gelişimini desteklemeyi hedefler. Öğrencinin duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak özellikle güven duygusunu kazandırabilmek sanatsal öğrenim ile gerçekleşir. Yapılan sanat çalışmaları; kâğıt işleri ( kesme, katlama, yapıştırma, yırtma, kalıp çıkarma ), yoğurma maddeleri ile çalışma ( kil, oyun hamuru ), artık materyallerle çalışma, üç boyutlu materyaller, boyama çalışmaları ( parmak boyası, suluboya vb. ) ve proje çalışmalarıyla öğrencilerin yaratıcılıklarını ve küçük kas becerilerini geliştirmelerine fırsat tanır.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi etkinliklerinde öğrenciler beden eğitimi ile ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları, kendini keşfetme, güven duyma, problem çözme, sorumluluk alma, liderlik ve oyun oynama gibi becerileri edinirler. Ayrıca sıra bekleme, iş bölümü yapma ve grupla karar alma/uygulama deneyimleri kazanırlar.

MÜZİK

Müzik çalışmaların temelini ORFF tekniği oluşturur. Öğrenciler müzik aletleri ile tanışarak, ritim tutmayı, ritim oluşturmayı tekerlemeler, şarkılar, masal ve oyunlar yoluyla müziği yaşayarak öğrenirler.