BİZİ ARAYIN
BİZİ TAKİP EDİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINA AYDINLATMA METNİ
 

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca, (kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır) “ZDT EĞİTİM HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizlerin aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitim alanında faaliyet göstermekte olan ve İzmir Ticaret Sicilinde 211989 no ile kayıtlı; Gazipaşa Mah. Gümüş Sk. No: 1 İç Kapı No: 1 Menderes/ İzmir adresinde mukim, 0997140011000002 MERSİS no’lu) “ZDT EĞİTİM HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olarak; Kanun uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve Kanunda belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “ZDT EĞİTİM HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” (bundan sonra “Egebil Okulları” olarak anılacak) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kurum - öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Kurum burs faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Kurum - veli ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Mezun ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Kurum dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Kurum tarafından sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve içerik açısından planlanması ve icrası, Etkinlik yönetimi, İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Kurumsal tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, Finans ve muhasebe işlerinin takibi, Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası, Yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Çalışanlar - öğretmenler için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, Kurum içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Ücret yönetimi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İnsan kaynağı temin süreçlerinin yürütülmesi, Kurum içi atama - terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası, Çalışanların - öğretmenlerin iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi, Yabancı çalışan - öğretim üyesi - öğretim görevlisi çalışma ve oturma izni işlemleri, Stajyer ve öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, Çalışanlar - öğretmenler için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Hukuk işlerinin takibi, Bağımsız Denetim Kuruluşu ile ilgili işlerin takibi, Danışmanlık şirketi ile ilgili işlerin takibi, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, Kurum kampüs, yerleşke ve tesislerinin güvenliğinin temini, Kurum demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini;

“Egebil Okulları” na sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla “ Egebil Okulları” tarafından, “Egebil Okulları” ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, öğrenci memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle “Egebil Okulları”'nın iş ve

akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması, “Egebil Okulları” nın ve faaliyetlerinin tanıtılması “Egebil Okulları” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, “Egebil Okulları”'na kaydınızın sağlanması ve devamı, Milli Eğitim Kanunu ve Özel Okullar Kanunu tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, eğitim ile ilgili mevzuatlar ve “Egebil Okulları” nın iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik eğitim ve idari işlemlerin “Egebil Okulları” öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, “Egebil Okulları” ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle “Egebil Okulları” birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek “Egebil Okulları” ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla “Egebil Okulları” tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; işlenmektedir / işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

“Egebil Okulları” tarafından işlenen kişisel verileriniz, “Egebil Okulları”nın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanunda yer alan düzenlemeler çerçevesinde; “Egebil Okulları” tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Özel Okullar birliğine, “Egebil Okulları” yetkilileri ve yönetim kurulu üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ve kanunen yetkili diğer tüm kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, “Egebil Okulları” nın insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dâhil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, “Egebil Okulları” na ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, “Egebil Okulları” tarafından verilen eğitim, seminer, kurs, konferans, çeşitli spor aktiviteleri vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, “Egebil Okulları” tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, “Egebil Okulları” na iş başvurusu yaptığınızda, “Egebil Okulları” yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

4. Veri Sahibinin Kanunun 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanunun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer “Egebil Okulları”'na başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini yahut anonimleştirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Ancak kanuni zorunluluklar ve yasal sorumluluklarımız gereği bulundurmamız gereken kişisel verilerin silinemeyeceğini, yok edilemeyeceğini ya da anonim hale getiremeyeceğimizi bildirmek isteriz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Egebil Okulları” https://www.egebil.com.tr alan adlı internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin "Başvuru Formu"'nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Gazipaşa Mah. Gümüş Sk. No: 1 İç kapı no:1 MENDERES/ İZMİR” adresine, bizzat elden yada Noter kanalı ile iletebilirsiniz, ile yahut info@egebil.com.tr Elektronik Posta adresine e-posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün “Egebil Okulları” tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin “Egebil Okulları” için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri Sorumlusu
ZDT EĞİTİM HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.