Yaklaşımımız

HEDEFİMİZ:

Okulumuzda uygulanan eğitim programı ile öğrencilerimiz keşfederek öğrenirken yaratıcı, özgür, kendi kararlarını kendi alabilen, evrensel ve toplumsal değerlere sahip, problem çözebilen bireyler olma yolunda ilk adımlarını atarlar.

Programımızla öğrencilerimizin motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklerken, onların özbakım becerilerini kazanmalarını sağlayarak ilkokula hazırlanmalarını hedefliyoruz.

EĞİTİM RUTİNLERİ:

Etkinliklerimiz her zaman öğrencilerimizin yakın çevresinden ve bildiklerinden yola çıkarak oyunu temele alır. Bildiklerinin üzerine yeni bilgi ve beceriler inşa etmek, onlar için oldukça eğlenceli olur. Keşfederek öğrenmeleri için program onları düşünmeye sevk edici etkinliklerle zenginleştirilir.

 • Morning Gym
 • Güne Merhaba
 • Aylık Partiler
 • Ayın Sanatçısı
 • Değerler Eğitimi
 • Portfolyo Sunumları
 • Sihirli Sözcükler
 • Günü Değerlendirme Zamanı

 PROGRAMIN TEMEL YAPITAŞLARI

 • Türkçe

Küçük ve büyük grup çalışmaları ile uygulanan Türkçe etkinlikleri ile öğrencilerin Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini kuvvetlendirmek için uygun ortamlar sağlanır.

 • Matematik

Matematik etkinliklerinde öğrencilerimizin bilişsel gelişimleri desteklenirken; matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri, önceden bildikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmaları, matematiksel sorgulama yetisi kazanmaları ve neden-sonuç ilişkisi üzerine düşünmeleri sağlanır.

 • GEMS (Fen Eğitimi)

GEMS (Great Explorations in Math and Science) temelli fen çalışmalarımız ile öğrencilerimiz sorgulama alışkanlığı ve fen – matematik kavramlarının temellerini edinir. Fen ve matematik çalışmalarının harmanlanarak uygulanmasına dayalı olan GEMS ile öğrencilerimizin bağımsız öğrenmeleri, eleştirel düşünmeleri, analiz, sentez yapmaları, varsayımlarda, çıkarımda bulunmaları, yeni fikirler üretmeleri ve neden – sonuç ilişkisi üzerine fikir üretmeleri sağlanır.

 • Yaratıcı Oyun

Çocuklar her koşulda, her zaman, her şeyle oyun oynayabilir. Oyun, onların uzmanlık alanıdır. Oyunlarımızla öğrencilerimizin hareket gereksinimleri karşılanıyorken, hayal dünyalarının zenginleşmesi, günlük yaşamsal deneyimlerin provasını yapması ve gerçek yaşam becerilerinin temellerini kazanması sağlanır.

 • Yabancı Dil (İngilizce)

Günümüzün küreselleşen dünyasında hem iş hayatında hem sosyal hayatta ihtiyaç duyacakları İngilizce, öğrencilerimizin gelişimlerine uygun bir programla yürütülür. Etkinliklerimiz TPR, tasked-based tekniklerine dayalı olarak uygulanır. Öğrencilerimiz oyunlarla, şarkılarla, hikâye ve resimli kartlarla, dramatizasyon ve hareketli aktivitelerle İngilizceyi eğlenerek öğrenir.

 • Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerinin,  motor becerilerinin, görsel ve estetik algılarının gelişimlerini desteklemek temel amacımızdır. Onlara sunduğumuz birbirinden farklı sanat malzemeleri ile duygu ve düşüncelerini açığa çıkarmalarını sağlamak, özgür düşünmelerine olanak vermek, farklı malzemeleri sanat malzemesi olarak kullanmalarına ortam hazırlamak, geri dönüşüm bilinci kazandırmak dersimizin temelini oluşturur.

 • EBKM (Ege Bedensel Koordinasyon Merkezi)

Ege Bedensel Koordinasyon Merkezi öğrencilerimizin Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü ile birlikte programlanan Çoklu Hareket Eğitimi Programı ile aktivite, egzersiz ve oyunlarla; sürat, denge, kuvvet, esneklik ve koordinasyon gibi motor becerilerinin mevcut durumunu, gelişim sürecini ve gelecek için yol haritasını belirler.

Merkezimizde öğrencilerimizin gelişim süreçleri uzman eğitimciler tarafından belirli dönemlerde yapılan motor beceri ölçümleri, bireysel gözlemler ve fiziksel yapı değerlendirmeleri yapılarak gelişim raporu olarak sunulur.

 • Müzik ve Ritim Eğitimi

Öğrencilerimizin dinleme ve ritim tutma becerileri kazanmaları temel amacımızdır. Onların çevrelerindeki sesleri araştırma, tanıma, ayırt etme, şarkı söylerken doğru nefes alıp verme, grupla birlikte şarkı söyleyebilme becerileri kazanmaları dersimizin temelini oluşturur.

 • Yaratıcı Drama

Drama etkinliklerinde öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanırken onlara sözel ve sözel olmayan yollara nasıl sağlıklı iletişim kurabileceklerini görmeleri için uygun ortamlar sağlanır. Öğrencilerimiz bir grup içerisinde durum ya da olayları kendi yaşantılarından yola çıkarak ve materyal kullanarak canlandırma yaptıkları drama etkinliklerine keyifle katılır.

 • Modern Dans,

Öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal ve özgüven gelişimlerini desteklemek, estetik algılarını geliştirmek temel amacımızdır. Etkinliklerimiz duruş çalışmaları ve temel esneme hareketleri ile başlar. Grupla, koreografiye göre, müzikle hareket etme, ritim duygusu kazanma ve bedensel farkındalık sağlama dersimizin temelini oluşturur.

 • Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinde öğrencilerin ilkokula hazırbulunuşluk düzeyinin arttırılması hedeflenir. Öğrencilerin tüm gelişim alanlarını destekleyen etkinlikler içeren bu çalışmalar, yıl boyunca kavram gelişimlerine paralel devam eder.

Etkinliklerimiz;

 • Kalem Tutma
 • Sembol Çalışmaları
 • Görsel Kopyalama
 • İşitsel Algı Çalışmaları
 • Anlama ve Anlatma Çalışmaları
 • Dikkat ve Hafıza Çalışmaları
 • Problem Çözme ve Tahmin
 • İnce Motor Gelişimi Çalışmaları
 • Rehberlik Çalışmaları

Uygulanan eğitim programının etkililiği ve öğrencilerimizin gelişimi rehberlik birimimiz tarafından yıl boyu takip edilir. Öğrencilerimiz tüm gelişim alanlarında hem ayrıntılarıyla hem de bütünsel olarak gözlemlenir. Öğrencilerimiz için hazırlanacak gelişim raporları okul öncesi ve rehber öğretmenlerimizin işbirliği ile hazırlanır. Düzenli aralıklarla velilerimize yaptığımız görüşmeler ile öğrencilerimizin sağlıklı gelişimi için okul aile işbirliğini sağlanır.

 • Portfolyo Sunumları
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi
 • Denver
 • Frostig
 • Gestalt

İletişim Standartları

 • Bireysel veli toplantıları
 • Aylık Bültenler

Velilerimizin, öğrenci ile ilgili paylaşılacakları bilginin en kısa zamanda ilgili kişiye iletmesi önemlidir. Ancak eğitim-öğretim saatleri içinde öğretmenlerimizin günlük programlarının yoğunluğu nedeniyle, her an ulaşamayabilirsiniz. Okul idaresine not bırakıldığı takdirde ilgili kişinin size en kısa zamanda ulaşması sağlanır.