Matematik

Matematik etkinliklerinde öğrencilerimizin bilişsel gelişimleri desteklenirken; matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri, önceden bildikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmaları, matematiksel sorgulama yetisi kazanmaları ve neden-sonuç ilişkisi üzerine düşünmeleri sağlanır.